Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Odpady - změny od 1. 1. 2022

Autor: Vladimíra Račáková, tajemnice | Datum: 22.12.2021 - 00:00 | Zhlédnuto: 2954x

Jak jsme vás již informovali, dochází od Nového roku k zásadní změně ve způsobu úhrady za vývoz popelnice (kontejneru).


Odpady - změny od 1. 1. 2022

Co je důvodem změny?

Změna zákona o odpadech a zákona o místních poplatcích. Pro obce a města to znamená povinnost zrušit dosavadní způsob placení za likvidaci komunálního odpadu. Systém smluv již není možný

Podle obecně závazné vyhlášky města Vyšší Brod č. 3/2021 je poplatníkem poplatku:

1. fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu a také cizinci, kteří mají na území města povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo kteří podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývající na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců.
Základní sazba poplatku za osobu je 550,-Kč za rok

2. vlastník nemovitosti zahrnující rodinný dům, byt, nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Za každou výše uvedenou nemovitost je vlastník povinen uhradit 550,-Kč za rok.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. května běžného roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek v poměrné výši splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Kdo a jak má ohlášení k poplatku učinit?

Veškeré údaje, které si můžeme zjistit z rejstříků nebo evidencí nebudeme po Vás požadovat, ale, ohlašovací povinnost je nutné podat v případě, že plátce bude platit poplatek za více osob (rodina, dům) nebo pokud uplatňuje nárok na osvobození (viz výše) nebo pokud se doručovací adresa liší od adresy trvalého pobytu

Poplatník doručí správci poplatku (Město Vyšší Brod, finanční odbor) řádně vyplněnou ohlašovací povinnost, opět lze využít formulář, který je najdete na konci tohoto článku nebo je k dispozici na podatelně.  Doručit lze osobně, písemně na adresu: Městský úřad, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, datovou schránkou DS: 7tnbs9d nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@mestovyssibrod.cz.

Dalším zveřejněním formulářem je pro ohlášení poplatku za nemovitost, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba.

Termín splnění ohlašovací povinnosti je do 15. ledna 2022, ale poplatek se platí až do 31.5.2022. Není třeba s placením spěchat, počkejte až Vám správce poplatku sdělí přidělený variabilní symbol pro Vaši platbu.

Všechny občany, kteří měli do této doby uzavřenou smlouvy na likvidaci odpadů, prosíme, aby neměnili četnost vývozu popelnic, pouze v případě objektivních důvodů.  Ostatní občany, kteří neměli uzavřenou smlouvu, prosíme, aby co nejdřív nahlásili četnost vývozů Ing. Dagmar Poláčkové, tel: 724 347 437 nebo e-mailem: zivotniprostredi@mestovyssibrod.cz.

Dále si prosím vyzvedněte nové nálepky na označení vývozu vaší popelnice pro rok 2022.  Vyzvednout nálepku si může jak v budově čp. 250 (na podatelně) anebo v budově čp. 200 (odbor vedlejšího hospodářství).

Není Vám něco jasné? Ptejte se.

Problematika nového systému odpadového hospodářství je složitá, proto nás můžete kontaktovat. Bližší informace k poplatku Vám sdělí p. Zdeňka Vávrová, referentka správy daní a poplatku, tel: 380 747 129, e-mail: finance@mestovyssibrod.cz.

Stanovení výše poplatku za komunální odpady

Při stanovení výše poplatku byly před zastupiteli dvě možnosti. V prvním případě nedotovat odpadové hospodářství a nastavit poplatek tak, aby byly uhrazeny výdaje za komunální odpad v plné výši. Tato varianta by představovala poplatek nejméně ve výši 800,-Kč ročně.

Náklady na odpadového hospodářství za rok 2020

Vývoz popelnic 843 600,-

Vývoz BIO 198 260,-

Vývoz skla, papíru a plastu 592 705,-

Vývoz objemného odpadu 264 205,-

Celkem 1 898 770,-

Jenom pro zajímavost celkové náklady na odpadové hospodářství města v roce 2020 činily 2 465 697,-Kč, tj. včetně nákladů na provoz sběrného dvora, úklidu černých skládek, likvidace nebezpečných a ostatních druhů odpadů apod.

Příjmy v odpadovém hospodářství za rok 2020  

od občanů 846 417,-

odměny od Ekokomu 356 498,-

zpětný odběr ekektro 15 836,-

prodej druhotných surovin 46 522,-

Celkem 1 265 273,-

Zastupitelé města se ztotožnili s doporučením Rady města i nadále dotovat odpadové hospodářství jako jednu ze základních služeb města s tím, že by měla být míra doplácení na komunální odpad zachována v podobné výši jako doposud, tj. cca 33 %, a poplatek stanovili ve výši 550,-Kč/na rok.

Předpokladem, aby míra doplácení zůstala podobná, je zůstat u stávající četnosti vývozu popelnic a hlavně nepřestat třídit.  Stále platí, že i v případě zavedení poplatku za odpadu nepřestává povinnost nás všech třídit odpad a do popelnice dávat pouze zbytkový domovní odpad, který nejde už dále  třídit.

Děkujeme Vám, že se chováte zodpovědně.


Níže si můžete stáhnout formuláře buď ve formátu WORD nebo ve formátu PDF. Ke stažení zde najdete i informace ke změnám v odpadovém hospodářství v kostce