Mapy


Mapy územního plánu Vyšší Brod


Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres dopravní infrastruktury a technické infrastruktury

Výkres koncepce krajiny a vymezení ÚSES

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu