SMS informace pro občany


SMS informace pro občany města. Více informací zde.

 

Aktuality


 12.06.2017
Obnova dětského hřiště - setkání se...
 09.06.2017
Od 12. 6. uzavřeno dětské hřiště
 02.06.2017
Vyšebrodská Holinkiáda 4. 6.
 29.05.2017
Kontejnery na velkoobjemový a nebzpeč....
 13.05.2017
Start Czech-Australian-USA Pony Expressu...

Městská policie


Městská policie

Vedoucí strážník
Jaromír Čížek
Jméno:Jaromír Čížek
Telefon:380 746 250
Mobilní tel.724 336 986
Email:mpvyssibrod(zavinac)seznam.cz
Strážník
Roman Kozel
Jméno:Roman Kozel
Telefon:380 746 250
Mobilní tel.724 336 986
Email:mpvyssibrod(zavinac)seznam.cz
Milan Karala
Jméno:Milan Karala
Telefon:380 746 250
Mobilní tel.724 336 986
Email:mpvyssibrod(zavinac)seznam.cz
Blank Face
Jméno:Daniel Krob
Telefon:380 746 250
Mobilní tel.724 336 986
Email: mpvyssibrod(zavinac)seznam.cz

Městská police aktuálně

Směrnice 1/2013 - Městský kamerový systém

Městská policie Vyšší Brod je výkonným orgánem místní samosprávy, který zřídilo v roce 1994 Zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou o městské policii. Městská policie je tu proto, aby zabezpečovala místní záležitosti veřejného pořádku na území našeho města. Naším společným cílem je, aby sloužila všem občanům, ty slušné aby ochraňovala a narušitele pořádku trestala.

K tomu, abychom mohli své úkoly plnit co nejlépe, potřebujeme i Vaši pomoc a spolupráci. Každý z Vás má právo se na strážníky obrátit se žádostí o pomoc a naši strážníci Vám rádi požadovanou pomoc poskytnou - podají Vám informace, kde se nacházejí instituce města nebo jiné hledané adresy, přivolají odbornou pomoc, zneškodní útočníka nebo zadrží pachatele, pomohou zajistit klid, odchytnou toulavé zvíře... Chceme dělat maximum pro to, abyste s našimi službami byli spokojeni. Jsme tady pro Vás. Velitel Jaromír Čížek se strážníky Romanem Kozlem a Milanem Karalou.

Máte nebo vidíte nějaký problém? Co dělat, když vidíte nevhodné nebo protiprávní jednání? Nebuďte lhostejní ke svému okolí a nebojte se nám zavolat, když například: někdo ruší noční klid, zcizuje jiným, co mu nepatří, ničí veřejnou zeleň, převrací nebo ničí odpadkové koše, rozbíjí zastávky, poškozuje telefonní automaty, stříká na fasády domů atd.. Čím dříve zavoláte, tím rychleji může hlídka Městské policie dopadnout viníky, kteří si neváží majetku nebo klidného života druhých. Přispějte prosím i Vy sami k tomu, aby byl v našem městě klid, pořádek a bezpečí. Kontaktní telefony na strážníky vašeho města jsou 380 746 250,případně 380 747 140 nebo mobil 724 336 986.

Znak Městské policie Vyšší Brod

Základní činnosti Městské policie
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:

  1. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  2. Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
  3. Přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  4. Odhaluje přestupky, jiné správní delikty a trestné činy, za přestupky ukládá v blokovém řízení pokuty nebo věc postupuje ke správnímu řízení, jiné správní delikty postupuje ke správnímu řízení, předává pachatele trestných činů po jejich zadržení Policii ČR, činí oznámení o podezření ze spáchání trestného činu
  5. Upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě
  6. Zajišťuje bezpečnost a pořádek při mimořádných akcích
  7. Provádí odchyt toulavých zvířat
  8. Zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce v čase, kdy jdou děti do škol
  9. Působí preventivně a výchovně formou besed pro žáky základních škol i pro ostatní skupiny občanů

Oprávnění strážníka Městské policie dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 11 požadovat vysvětlení
§ 11a vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů údaje
§ 12 požadovat prokázání totožnosti
§ 13 předvést osobu
§ 14 odebrat zbraň
§ 15zakázat vstup na určená místa
§ 16 otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
§ 17 odejmout věc
§ 17a použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
§ 17c ke vstupu do živnostenských provozoven
§ 18 použít donucovací prostředky
§ 19 použití psa
§ 20 použití služební zbraně
§ 24a zpracovávat osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona
§ 24b pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných

Oprávnění strážníka Městské policie dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 5, 1 Řidič je povinen
f/ podrobit se na výzvu strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem
g/ podrobit se na výzvu strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou § 79, 1/c

Zastavovat vozidla je oprávněn strážník obecní policie ve stejnokroji
1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje
2. jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti silničního provozu

Oprávnění dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

§ 24, 1 Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává
a/ obecní policie

Povinnosti strážníka Městské policie dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 6
1/ dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma
2/ poučit osoby o jejich právech
§ 7
1/ v pracovní době provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání
2/ mimo pracovní dobu provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek
4/ při provádění zákroku, pokud to povaha a okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy.
§ 9
1/ při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem obce. Vykonává-li svou pravomoc na území obce, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, prokáže se na požádání rovněž zmocněním této obce, při zákroku, který nesnese odkladu, tak učiní, jakmile to povaha a okolnosti tohoto zákroku dovolí
§ 10
1/ bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a podle povahy věci též zajistit místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob
2/ oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt
§ 18
3/ před použitím donucovacích prostředků vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou "jménem zákona", že bude použito donucovacích prostředků, to neplatí, je-li ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu
5/ dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednán
§ 20
4/ před použitím služební zbraně vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito služební zbraně. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě, že je ohrožen jeho život nebo zdraví anebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu
5/ při použití služební zbraně dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob, a co nejvíce šetřit život a zdraví osoby, proti níž zákrok směřuje
§ 21
1/ jestliže zjistí, že při použití donucovacích prostředků došlo ke zranění osoby, je povinen, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout zraněné osobě první pomoc a zajistit lékařské ošetření
2/ po každém použití služební zbraně, při kterém došlo ke zranění osoby, musí ihned, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout zraněné osobě první pomoc a zajistit lékařské ošetření a dále učinit všechny neodkladné úkony, aby mohla být řádně objasněna oprávněnost použití služební zbraně
3/ o každém použití donucovacích prostředků nebo služební zbraně vyrozumět bez zbytečného odkladu osobu, která řídí obecní policii a sepsat úřední záznam
§ 23
dojde-li při použití donucovacích prostředků, psa nebo služební zbraně ke zranění nebo usmrcení osoby anebo ke škodě nikoli nepatrné, je osoba, která řídí obecní policii, povinna neprodleně vyrozumět prokurátora a nejbližší útvar policie
§ 27a
strážník, který je k 1. listopadu 1995 pověřen plněním některých úkolů při řízení obecní policie, je povinen předložit lustrační osvědčení nejpozději do 31.ledna 1996

Uživatelské jméno

HesloRegistrovat!
Zapomenuté heslo!
Sběrný dvůr
Nabídka práce - Engel
Engel Jobs
Infocentrum
Informační středisko
Kalendář
««  Červen  »»
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
DnesČlánekAkce

Vyhledávání
Interní vyhledávání


Galerie
Leden 2014
Leden 2014
Podnikají u nás