SMS informace pro občany


SMS informace pro občany města. Více informací zde.

 

Aktuality


 12.06.2017
Obnova dětského hřiště - setkání se...
 09.06.2017
Od 12. 6. uzavřeno dětské hřiště
 02.06.2017
Vyšebrodská Holinkiáda 4. 6.
 29.05.2017
Kontejnery na velkoobjemový a nebzpeč....
 13.05.2017
Start Czech-Australian-USA Pony Expressu...

Odbor životního prostředí


Odbor životního prostředí

Vedoucí odboru
Ing. Miroslav Krahulec
Jméno:Ing. Miroslav Krahulec
Telefon:380 746 541
Mobilní tel.724 347 437
Email:zivotniprostredi(zavinac)mestovyssibrod.cz
Referent
Ing. Josef Špaček
Jméno:Ing. Josef Špaček
Telefon:380 746 541
Mobilní tel.724 706 473
Email:zivotniprostredi2(zavinac)mestovyssibrod.cz

 1. Odbor životního prostředí realizuje výkon státní správy v přenesené působností na úsecích:
  1. odpadové hospodářství - kontroluje, zda právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby se zbavují odpadu v souladu se zákonem, stanovuje opatření a lhůty pro zjednání nápravy a ukládá pokuty za nesplnění povinností a za přestupky
  2. vodní hospodářství - vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, vydává stavební povolení k vodním dílům, provádí vodohospodářský dozor ČOV a městské kanalizace
  3. ochrana ovzduší - je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení, rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů, nařizuje odstranění závad u malých spalovacích zdrojů, ukládá opatření k nápravě těchto závad a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti, vede evidenci malých stacionárních zdrojů, u nichž je ohlašovací povinnost
  4. státní správa na úseku myslivosti - na území města je orgánem státní správy, eviduje škody způsobené zvěří
  5. ochrana přírody a krajiny - účastní se na ochraně přírody a krajiny ve svém obvodu, povoluje kácení dřevin a ukládá náhradní výsadbu, vede přehled o účelových komunikacích, pěšinách a stezkách, vydává souhlas ke zřizování či rušení účelových komunikací, stezek a pěšin, registruje významné krajinné prvky, vydává závazné stanovisko k zásahům do registrovaných krajinných prvků, hodnotí a vymezuje místní systém ekologické stability, vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, ukládá pokuty za přestupky a za protiprávní jednání
  6. ochrana zemědělského půdního fondu - účastní se ochrany ZPF ve svém obvodu, shromažďuje a kompletuje žádosti o změnu kultury zemědělské půdy a žádosti o rozhodnutí v pochybnostech, že je půda součástí ZPF, ukládá odstranění závad zjištěné při dozorové a kontrolní činnosti a za jejich nesplnění ukládá pokuty, uděluje souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace zón, nebo k návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů sídelních útvarů, vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF.
 2. Odbor životního prostředí na úseku samostatné působnosti zabezpečuje, případně koordinuje:
  1. spolupráci s orgány státní správy a dalšími institucemi v oblasti životního prostředí
  2. ucelenou agendu na úseku veřejné zeleně - údržba, revitalizace a rozvoj veřejné zeleně, připravuje a realizuje smlouvy o dílo na ošetřování zeleně a kontroluje plnění těchto smluv
  3. provádí kontrolní činnost - dodržování obecně závazných vyhlášek města v oblasti životního prostředí
  4. vykonává agendu podle zákona o odpadech - určuje místa kam, mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad a jeho nebezpečné složky
  5. ukládá pokuty - ve věcech samostatné působnosti obce za správní delikty podle § 58 odst. 2) a 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
  6. zastupovaní města Vyšší Brod ve věci obecních lesů - příprava a realizace převodů
  7. je členem komise ochrany ŽP a vede administrativní agendu této komise
  8. vede pozemkovou držbu města Vyšší Brod - vede komplexní přehled a evidenci nemovitého majetku města, připravuje a realizuje kupní a směnné smlouvy, připravuje a realizuje nájemní smlouvy, vede evidenci plnění smluvních závazků, vyřizuje restituce ve prospěch města i ve prospěch osob při vydávání nemovitého majetku dle příslušných předpisu, zastupuje město Vyšší Brod v komisi pro převod pozemků na ÚP PF v Českém Krumlově
  9. čísla popisná a názvy ulic - vede komplexní přehled a evidenci názvů částí obce, ulic, veřejných prostranství a číslování budov ve správním území města Vyšší Brod, přiděluje čísla popisná nebo evidenční budovám ve správním území města Vyšší Brod, provádí přečíslování budov ve správním území města Vyšší Brod.
  10. Správu a provoz místa pro shromažďování odpadů

Správa a provoz místa pro shromažďování odpadů
Provozní doba místa pro shromažďování odpadů umístěného v prostoru bývalé skládky PDO:

 • Pondělí a středa: 8.00 - 11.00
 • Úterý a čtvrtek: 8.00 - 11.00 14.00 - 17.00
 • Pátek: zavřeno
 • Sobota: 9.00 – 12.00

Na místě pro shromažďování odpadů:

 • je zajištěn výkup železa
 • mohou občané Vyššího Brodu bezplatně uložit nebezpečný odpad (lednice, mrazáky, elektroniku, oleje, tuky, barvy, zářivky apod.)
 • mohou občané Vyššího Brodu dále bezplatně uložit sklo, plasty a polystyren
 • mohou občané Vyššího Brodu za poplatek 1,- Kč/kg uložit ostatní odpad domácností, zejména odpad velkoobjemový
 • mohou občané Vyššího Brodu uložit za poplatek 2,- Kč/kg papír

Správce místa pro shromažďování odpadů je Josef Kovačík, telefon 728 875 638

Nejdůležitější zákony:
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fandu, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatelské jméno

HesloRegistrovat!
Zapomenuté heslo!
Sběrný dvůr
Nabídka práce - Engel
Engel Jobs
Infocentrum
Informační středisko
Kalendář
««  Červen  »»
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
DnesČlánekAkce

Vyhledávání
Interní vyhledávání


Galerie

Podnikají u nás