SMS informace pro občany


SMS informace pro občany města. Více informací zde.

 

Aktuality


 12.06.2017
Obnova dětského hřiště - setkání se...
 09.06.2017
Od 12. 6. uzavřeno dětské hřiště
 02.06.2017
Vyšebrodská Holinkiáda 4. 6.
 29.05.2017
Kontejnery na velkoobjemový a nebzpeč....
 13.05.2017
Start Czech-Australian-USA Pony Expressu...

Městský úřad
Honza | 07. 03. 2017 | Přečteno 331x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Stavební odbor

Členění:
Vedoucí odboru: 1
Referenti odboru: 2

Činnosti: stavební odbor Městského úřadu Vyšší Brod vykonává působnost obecného stavebního úřadu pro správní území města Vyšší Brod, města Rožmberk nad Vltavou, obce Malšín, obce Loučovice, obce Lipno nad Vltavou a obce Přední Výtoň.

Vede řízení, vydává rozhodnutí, souhlasy, stanoviska, vyjádření a další ve věci staveb v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu. Vykonává činnost státní správy na úseku zápisů do základních registrů. Dále vykonává činnosti samosprávy týkající se stavebního práva dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Spolupracuje s Komisí pro místní rozvoj a cestovní ruch, s Pracovní skupinou pro Regeneraci MPZ a je nápomocen při realizaci investičních akcí města.

Autor: Vladimíra Račáková, tajemnice


Městský úřad
Honza | 03. 02. 2017 | Přečteno 328x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Zpráva o hospodaření v městských lesích Vyšší Brod za rok 2016

Rok 2016 byl pro hospodaření v městských lesích v mnoha směrech nestandardní. S ukončením působení firmy Monte odešli i téměř všichni zaměstnanci, kteří v městských lesích pracovali. Dávali jsme dohromady seznamy firem pracujících v lesnictví, získávali kontakty na odbyt dřeva, připravovali ceníky jednotlivých prací v pěstební činnosti a těžbě, učili se zadávat výběrová řízení, ovládat nový počítačový program. Vytvořili jsme aktuální předpisy o bezpečnosti práce a absolvovali školení o zacházení s chemickými prostředky v lesnictví. Věnovali jsme se i mnoha dalším činnostem, které pro nás byly nové.

Autor: Jaroslav Kotál, vedoucí odboru správy lesů


Městský úřad
Honza | 29. 01. 2017 | Přečteno 276x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

21.12.2016 proběhlo výběrové řízení na referenta správy daní a poplatků – účetní. Do výběrového řízení se na tuto pracovní pozici přihlásilo 5 uchazečů. Všichni uchazeči splnili základní požadavky a výběr se provedl na základě osobních pohovorů. Komise se shodla a vybrala p. Lenku Kubnou, která má v daném oboru dlouholetou praxi včetně zkoušky odborné způsobilosti.

Autor: Vladimíra Račáková, tajemnice


Městský úřad
Honza | 27. 12. 2016 | Přečteno 243x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

První zpráva, kterou uveřejňuji a která se následně stane součástí výroční zprávy o činnosti města Vyšší Brod za rok 2016, se týká činnosti matriky a evidence obyvatel. Proč začínám s tímto pracovištěm? Nejedná se o žádné řazení dle důležitosti jednotlivých pracovišť, neboť všechna pracovní místa jsou pro práci úřadu stejně důležitá. Rozhodnutí o řazení zpráv o jednotlivých pracovištích vzešla z jejich umístění v budově úřadu. Aneb postupuji z patra do přízemí, proto v následujícím zpravodaji bude podána zpráva týkající se činnosti finančního odboru.

Autor: Vladimíra Račáková, tajemnice


Městský úřad
Honza | 26. 08. 2016 | Přečteno 590x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Na úvod si dovoluji uvést na pravou míru informaci, která se objevila na facebooku restaurace Lesanky. Je zde uvedeno, že od 1.10. bude tato provozovna uzavřena , a to z důvodu nepovolení přestavby původní budovy Lesů a.s. na hotel. Restaurace Lesanka byla mnoho let vyhlášeným zařízením, které poskytovalo kvalitní služby nejenom jako závodní stravování, ale i jako restaurace pro širokou veřejnost a v neposlední řadě také poskytovalo zázemí pro konání pravidelných společenských akcí. Je velká škoda, že tato v dřívější době hojně navštěvovaná restaurace končí. Tak to ale občas a zvláště v podnikatelském životě chodí. V žádném případě není pravda, že za zavřením Lesanky stojí jakékoli správní rozhodnutí Stavebního úřadu Vyšší Brod. Do dnešního dne ani nebylo požádáno o povolení stavby, tudíž nebylo a není co „nepovolit“. Skutečné důvody konce Lesanky se asi sotva dozvíme. Kdyby se tak stalo, či dokonce by se autor uvedené nepravdy dokázal omluvit (možná že ho někdo další uvedl v omyl), byli bychom jenom příjemně překvapeni.

Autor: Vladimíra Račáková


Městský úřad
Honza | 12. 07. 2016 | Přečteno 463x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Informace z úřadu

Město Vyšší Brod obdrželo investiční dotaci na realizaci projektu „Stavební úpravy stávajícího vstupu a přístavba bezbariérové rampy“ ve výši 100 tis. Kč na akci. Dle smlouvy by akce měla být dokončena do 14. 10. 2016. V současné době již probíhají stavební práce na výstavbě rampy.

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na úhradu výdajů spojených s činností SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Vyšší Brod, pobočnému spolku, Míru 398, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 65025067 ve výši 40.000,– Kč.Městský úřad
Honza | 03. 03. 2016 | Přečteno 563x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Informace z úřadu

Tento příspěvek se nebude týkat přímo chodu úřadu, ale dovolím si Vás seznámit s rozhodnutími rady města, jejichž postupná realizace Vás může zajímat nebo se Vás přímo týká.

Rada města rozhodla o zavedení nové služby pro občany - bezplatný svoz bioodpadu. Svoz zajistíme ve spolupráci se společnosti FCC České Budějovice. V první fázi projektu vytipovali pracovníci vedlejšího hospodářství společně s odborem životního prostředí čtyři lokality ve městě, které budou osazeny speciálními „hnědými“ kontejnery o objemu 660 l. Jedná se o místa v panelové zástavbě. Do poskytnutých kontejnerů je možné ukládat trávu, listí, zbytky ovoce, zeleniny, skořápky, pečivo apod. Naopak do nádob nepatří: maso, kosti, olej z potravin nebo obaly od potravin. Svoz bioodpadu bude od 1.dubna do 31.října probíhat 1x za 14 dní a mimo sezónu, tj. od 1. listopadu do 31.března, vždy 1x měsíčně. Tuto službu nabízíme s ohledem na možnost materiálového využití bioodpadu a s tím související snížení množství komunálního odpadu. Po vyhodnocení úspěšnosti projektu, zvážíme jeho rozšíření o další lokality, případně umístění nádob a jejich svoz přímo od rodinných domů občanů.Městský úřad
Honza | 24. 11. 2015 | Přečteno 804x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Informace z úřadu

Od prosince 2015 dojde na městském úřadu k rozšíření úředních hodin. V současné době jsou úřední hodiny pouze v pondělí a ve středu; vždy od 7.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00 hod. Úřední hodiny nejsou pro obce stanoveny žádným právním předpisem. Obecně se vychází z toho, že úředníci mají mít část pracovní doby vyhrazenou na jednání s klienty a ve zbytku pracovní doby plní ostatní pracovní úkoly.

A právě jako vhodný kompromis mezi možností úředníků věnovat se občanům a povinností úředníků vyřizovat věci ve své kompetenci, popř. se účastnit vzdělávacích akcí, vidím v zavedení dalších úředních hodin, a to v pátek od 7.00 do 10.00 hod. Samozřejmě nic nebrání nám úředníkům, a v současné době takováto praxe na úřadě je, jednat s veřejností i mimo tyto hodiny, pokud jsme přítomni ve svých kancelářích.Městský úřad
Honza | 10. 11. 2015 | Přečteno 642x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Aktivizační činnost seniorů v Domě s pečovatelskou službou ve Vyšším Brodě

V roce 2016 proběhne postupně výměna zcela nevyhovujícího, starého a velice opotřebovaného nábytku v klubovně Domu s pečovatelskou službou ve Vyšším Brodě. Tato investice je potřebná a zpříjemní seniorům jejich pobyt v DPS. Jsme přesvědčeni, že si to zaslouží. Jedním z plánovaných kroků je kromě zlepšení péče o seniory v našem městě, také jejich motivace k aktivnímu životu a k zapojení se do dění kolem nich.

Rádi bychom proto co nejvíce našich seniorů zapojili do aktivizačních činností a k tomu je potřeba nejen vhodný prostor / v současné době již probíhá úprava prostoru přímo v budově DPS/, ale i dostatečné množství kreativních a výtvarných potřeb jako i různých materiálů, nástrojů a přístrojů.Městský úřad
Honza | 05. 11. 2015 | Přečteno 637x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Informace z úřadu

Začátek letošního podzimu byl na úřadu ve znamení výběrových řízení na obsazení pracovních míst. Kromě výběru na pozici vedoucího odboru správy městských lesů bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení místa vedoucího odboru vedlejšího hospodářství. K personální výměně na vedlejším hospodářství dochází na základě vzájemné dohody o ukončení pracovního poměru p. Jiřího Chleboráda. Do výběrové komise jsem mimo úředníků, jejichž účast je ze zákona o úřednících územně samosprávných celků povinná, jmenovala všechny členy městské rady. Domnívám se, že je zcela správné, aby se právě členové rady města spolupodíleli na výběru pracovníka na tak pro fungování města významnou pracovní pozici a přijali tak i jistou politickou zodpovědnost. V kontextu skutečnosti, že je to právě rada města, která nakonec vedoucího odboru v souladu se zákonem o obcích do funkce jmenuje.Městský úřad
Honza | 28. 07. 2015 | Přečteno 656x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

ZMĚNY V SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

V období od konce roku 2014 do května 2015 bylo provedeno několik změn v systému poskytování pečovatelské služby (dále jen PS) na území Města Vyšší Brod, s nimiž bychom rádi seznámili především občany Vyššího Brodu a okolí, kteří tuto službu využívají.

Koncem roku 2014 vstoupily v platnost nové vnitřní předpisy poskytování PS, v nichž nejzásadnější změnou bylo automatické ukončení platnosti smlouvy o poskytování PS klientům, kteří nevyužívají PS déle než 6 kalendářních měsíců. Další změnou v měsíci dubnu 2015 byl přesun mezi klíčovými pečovatelkami, kdy pečovatelka Eva Jungová st., která nadále zůstává vedoucí pečovatelkou, poskytuje PS klientům v terénu, zatímco pečovatelka Vlasta Račáková poskytuje PS v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS). Tato změna byla provedena z organizačních důvodů, aby mohlo být zajištěno rovnoměrné poskytování PS všem občanům V. Brodu a okolí. Od měsíce května 2015 je platný nový ceník za poskytované úkony PS, zároveň byly zavedeny některé nové služby, např. doprava k obvodnímu lékaři ve V. Brodě pro těžce mobilní nebo imobilní klienty pečovatelské služby. Zavedení této služby bylo podmíněno pořízením nového motorového vozidla pro pečovatelskou službu vyhovujícího potřebám převozu seniorů. Automobil byl pořízen z finančních prostředků města Vyšší Brod.

Autor: Úsek soc. věcí MěÚ


Městský úřad
Honza | 26. 02. 2015 | Přečteno 690x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Vážení spoluobčané,

   v posledních několika desítkách hodin není možné v hromadných sdělovacích prostředcích přehlédnout nanejvýš tragickou událost. Smutná zpráva o tom, že smrtonosnými střelami zřejmě duševně chorého člověka zahynulo hned několik lidí, nás hluboce zasáhla a zarmoutila. O to víc, že toto takřka nepochopitelné neštěstí postihlo Uherský Brod, který je naším váženým partnerským městem. Jen těžko lze uvěřit, že se takto otřesný případ mohl stát součástí naší reality. S Uherským Brodem v těchto nelehkých okamžicích soucítíme a myslíme na celou zarmoucenou komunitu občanů našeho partnerského města. Jako výraz naší hluboké soustrasti byl vyvěšen smuteční prapor u městského úřadu.Městský úřad
Honza | 30. 10. 2014 | Přečteno 776x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva města Vyšší Brod

Městský úřad Vyšší Brod v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Milanem Zálešákem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:
Město Vyšší Brod - KINO Míru č.p. 250
Doba konání:
5. 11. 2014 od 1900 hod.Městský úřad
Honza | 07. 11. 2011 | Přečteno 1293x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Dne 1. 11. 2011 byl uveden do provozu nový sběrný dvůr. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán 21. 10. 2011. Nový sběrný dvůr byl vybudován na původním sběrném místě na pozemku parc. č. 484/5 celkovým nákladem 5 504 127,- Kč, přičemž státní dotace činila 4 953 714 ,- Kč.

Autor: Jiří Chleborád, vedoucí odboru VH


Městský úřad
administrátor | 27. 03. 2010 | Přečteno 890x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci města Vyšší Brod

vítám Vás na nových oficiálních webových stránkách města Vyšší Brod. Po delším období, kdy docházelo jen k drobným úpravám na městských stránkách Vám nabízíme zcela nový, moderně řešený web, který má za cíl přiblížit občanům jednotlivé činnosti MěÚ a městské samosprávy.

Autor: Ing. Zálešák Milan - starosta

Uživatelské jméno

HesloRegistrovat!
Zapomenuté heslo!
Sběrný dvůr
Nabídka práce - Engel
Engel Jobs
Infocentrum
Informační středisko
Kalendář
««  Červen  »»
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
DnesČlánekAkce

Vyhledávání
Interní vyhledávání


Galerie
A přišel vítr
A přišel vítr
Podnikají u nás