SMS informace pro občany


SMS informace pro občany města. Více informací zde.

 

Aktuality


 12.06.2017
Obnova dětského hřiště - setkání se...
 09.06.2017
Od 12. 6. uzavřeno dětské hřiště
 02.06.2017
Vyšebrodská Holinkiáda 4. 6.
 29.05.2017
Kontejnery na velkoobjemový a nebzpeč....
 13.05.2017
Start Czech-Australian-USA Pony Expressu...

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

1. Úplný název povinného subjektu
Město Vyšší Brod

2. Důvod a způsob založení
Právní postavení Města Vyšší Brod jako obce, územního samosprávního celku a právnické osoby upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení,/ v platném znění, Ústava České republiky /ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění/ a Občanský zákoník /zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění/.

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo Města Vyšší Brod
Rada Města Vyšší Brod
Starosta města Vyšší Brod
Městský úřad Vyšší Brod
Městská policie Vyšší Brod

4. Kontaktní spojení
Město Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
Telefon: 380746537
E-mail: podatelna@mestovyssibrod.cz
Oficiální webová prezentace: www.mestovyssibrod.cz
Datové schránky - IDDS: 7tnbs9d

5. Případné platby můžete poukázat
Město Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
Bankovní spojení: Komerční banka Vyšší Brod
Číslo účtu: 4328750217/0100

6. IČ:
00246191

7. DIČ:
CZ00246191

8. Dokumenty
Rozpočet 2017
Rozpočet 2016
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Rozpočet 2013
Rozpočet 2012
Rozpočet 2011
Rozpočet 2010

9. Žádosti a informace

 1. Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
 2. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
 3. Z žádosti musí být zřejmé:
  • kdo dotaz činí - fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
  • že je určena úřadu
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím
 4. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny úřadu nebo prostřednictvím datové schránky, ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
 5. Neobsahuj e-li žádost náležitosti podle písmene b/ac/a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 4, není žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost podaná prostřednictvím datové schrány musí splňovat požadavky dle zákona č. 300/2008 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 1. V případě ústní nebo telefonické žádosti oslovený poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuj e-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost
 2. písemně.
 3. Písemná žádost je podávána na adresu: Městský úřad Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod. Žádost lze podat poštou nebo osobně v podatelně úřadu /viz výše uvedená adresa/, faxem na čísle 380746305, prostřednictvím elektronické podatelny úřadu /podatelna@vvssibrod.cz/.
 4. Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odst. 3 předchozí části /viz 9. Žádosti o informace/ postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve úřad žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, úřad žádost odloží.
 5. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve úřad žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne úřad o odmítnutí žádosti.
 6. Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě do 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti úřadu. Týká-li se žádost zveřejněné informace, úřad sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.
 7. Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou odděleně od úřadovny vyřizující žádost
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti


  Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace /odst. 5 v této části - 10. Příjem žádosti a dalších podání/.

 8. Úřad neposkytne informace v případech stanovených v § 7 - 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. O tom vydá rozhodnutí ve lhůtě stanovené v odst. 5 této části /viz 10. Příjem žádosti a dalších podání/. Toto rozhodnutí doručí do vlastních rukou žadatele. Rozhodnutí musí obsahovat: Označení a adresu úřadu, označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením právních předpisů, dle nichž bylo rozhodováno, číslo jednací a datum, odůvodnění omezení práva na informace, poučení o odvolání, jméno, příjmení a funkci pracovníka vyřizujícího žádost.
 9. Rozhodnutí není úřad povinen vydat v případě, že není zřejmé, komu je žádost určena nebo kdo ji činí /odst. 3, předchozí část - viz 9. Žádosti o informace/. Rovněž tak není povinen vydat rozhodnutí, jestliže se žádané informace nevztahují k jeho působnosti. V takovém případě žádost odloží a o této skutečnosti uvědomí žadatele do sedmi dnů od podání žádosti.

  Postup dle odst. 3 - 8 v této části se vztahuje pouze na žádosti podané písemně.

 10. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací. Určenou částku je nutno uhradit před vydáním informace v hotovosti v pokladně MěÚ Vyšší Brod nebo převodem na účet č. 4328750217/0100.

  Příjmovým místem žádosti o informace je podatelna Městského úřadu Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod.

11. Opravné prostředky

Odvolání

Proti rozhodnutí úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na adrese: Městský úřad Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Fyzická osoba uvede v odvolání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. V odvolání se dále uvede, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, úřad odvolání odloží.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace /dále jen „Stížnost"/ může podat žadatel,

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádostí odkazem na zveřejněnou informaci,
 2. kterému po uplynutí lhůty podle odst. 3, 4 předchozí část /viz 10. Příjem žádostí a dalších podání/ nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 4. který nesouhlasí s výší úhrady, požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. d nebo § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím,
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle odst. 3, 4 předchozí část /viz 10. Příjem žádostí a dalších podání/.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V dalším se postupuje dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

12. Formuláře
Městský úřad Vyšší Brod nabízí v úředních dnech na podatelně formuláře „Žádost o poskytnutí informace". Ke stažení zde - PDF dokument - DOC dokument.

13. Návody pro řešení životních situací
Řešíme průběžně na městském úřadě podle konkrétních situací a v souladu s platnými právními předpisy.

14. Nejdůležitějsí předpisy
Obecně závazné vyhlášky a nařízení Města Vyšší Brod. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, v platném znění.

15. Úhrady za poskytování informací
Za poskytnutí informací dle § 17 odst. 1 bude na žadateli žádána náhrada ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Vydání informací je podmíněno uhrazením nákladů žadatelem.

Základní sazby:

 • 1 hodina práce spojené s vyhledáváním informací 100,- Kč
 • Pořízení 1 kopie jednostranně A4 - 2,- Kč
 • Pořízení 1 kopie oboustranně A4 - 3,- Kč
 • Pořízení 1 kopie jednostranně A3 - 4,- Kč
 • Pořízení 1 kopie oboustranně A3 - 5,- Kč

16. Licenční smlouvy
Vzor návrhu licenční smlouvy. Výhradní licence zatím nebylo nutné poskytovat. Smlouva ke stažení v PDF dokumentu - v DOC dokumentu.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006

18. Seznam poskytnutých informací

Celý seznam

19. Dotace poskytnuté z rozpočtu města

Celý seznam

20. Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled města 2014 - 2019

Uživatelské jméno

HesloRegistrovat!
Zapomenuté heslo!
Sběrný dvůr
Nabídka práce - Engel
Engel Jobs
Infocentrum
Informační středisko
Kalendář
««  Červen  »»
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
DnesČlánekAkce

Vyhledávání
Interní vyhledávání


Galerie

Podnikají u nás