Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Odbor sociálních věcí


Odbor sociálních věcí Městského úřadu Vyšší Brod


Personální obsazení

Mgr. Bc. Lenka Bártová

Vedoucí odboru soc. věcí
380 746 613, 723 063 949
socialni.odbor@mestovyssibrod.cz
Míru 194, Vyšší Brod

,

Informace o odboru

Činnost odboru sociálních věcí

 • organizace pečovatelské služby
 • depistážní činnost, vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci a nebo v hmotné nouzi
 • přímá sociální práce s klientem
 • poskytování základního sociálního poradenství
 • nepřímá sociální práce s klientem
 • terénní sociální činnost
 • propagace dostupných sociálních služeb
 • spolupodílení se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů
 • spolupráce s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce
 • spolupráce s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi, případně s jinými subjekty na úseku sociální péče
 • výkon funkce opatrovníka

Správní obvod referenta úseku sociálních věcí je vymezený územím obce Vyšší Brod.

Nejdůležitější zákony

 • Zák. č. 500/2004 správní řád v platném znění
 • Zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimum v platném znění
 • Zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění
 • Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
 • Zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení v platném znění
 • Zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů v ČR v sociálním zabezpečení v platném znění
 • Zák. č. 117/1995 Sb., o státním sociální podpoře v platném znění
 • Zák. č. 94/1963 Sb., o rodině platném znění
 • Zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění – vybraná ustanovení
 • Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění
 • Zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění
 • Zák. č. 155/ 1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění

Informace

 • Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce České republiky. Podle trvalého pobytu osoby: kontaktní pracoviště Vyšší Brod.
 • Pracovníci příslušných kontaktních pracovišť poskytnou všechny potřebné informace.

Životní a existenční minimum

Definice životního a existenčního minima

 • životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
 • existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Právní úprava

 • Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Částky životního a existenčního minima platné od 1.1.2012 jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Platné částky životního minima v Kč za měsíc

Pro jednotlivce 3 410,-
Pro první osobu v domácnosti 3 140,-
Pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dídětem 2 830,-
Pro nezaopatřené dítě ve věku
do 6 let  1 740,-
6 až 15 let 2 140,-
15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450,-

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Platná částka existenčního minima v Kč za měsíc

 • Existenční minimum 2 200,-

Sociálně – právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny. Oblast sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče pro oblast Vyšebrodska a Lipenska zajišťuje Městský úřad Český Krumlov – Odbor školství, sportu a mládeže, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje preventivní a poradenskou činnost, kolizní opatrovnictví při soudních jednáních, spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními aj. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zprostředkovává náhradní rodinnou péči (osvojení a pěstounská péče).

Kurátoři pro děti a mládež jednají s dítětem a rodiči při jeho závadovém chování, zprostředkovávají souhlasné preventivní diagnostické pobyty. Dále mají v náplni práce také přípravu a zpracování podkladů pro jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

Ucelené informace o náhradní rodinné péči naleznete na webovém portálu občanského sdružení Paventia, o.s. Český Krumlov na www.paventia.cz. Jedná se o organizaci, která podporuje rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhá znevýhodněním dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti.

Město Český Krumlov jakožto obec s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí.

Náplň činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí je stanovena zákonem č. 359/1999 Sb. (§ 38), o sociálně-právní ochraně dětí.

Více informací o sociálně-právní ochraně dětí naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (www.mpsv.cz).

Důležité kontakty:

 • Sociálně – právní ochrana dětí: 380 766 418, 380 766 427, 380 766 411
 • Kurátor pro mládež: 380 766 426, 380 766 416


logo-ps

Pečovatelská služba

Informace o sociální službě Pečovatelská služba poskytovaná dle § 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službácÚřední hodiny MěÚ
Úřední hodiny MěÚ Vyšší Brod
Pondělí  07.00 - 17.00
Středa  07.00 - 17:00
Pátek  07.00 - 10.00

Polední přestávka 11.30-12.00

 


Z úřadu |

Město zahájilo další projekty

(Foto, Video) V posledních týdnech byly zahájeny další projekty města. Odstartovala výstavba nové smuteční síně a oprava kulturní památky – bývalé školy v ulici Míru. Obě ...... celý článek


Z úřadu |

Náhradní výsadba v intravilánu města

Na konci dubna proběhla náhradní výsadba zeleně. Díky ní dochází k obnově aleje v ulici Míru, na které bylo vysazeno osm nových lip.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu 01/2019

Nové zastupitelstvo má za sebou víc jak dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v závěru roku v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit ...... celý článek


Z úřadu |

Svoz odpadu - možnost změny 2018

Do 14. prosince 2018 si je možné na odboru ŽP domluvit změnu časového intervalu vývozu nebo změny odpadních nádob... celý článek


Z úřadu |

Přivítali jsme deset nových občánků

Nově narozené občánky přivítal starosta 6. 10. 2018. Do konce roku zorganizujeme ještě jedno vítání. ... celý článek


Z úřadu |

Povinná revize kotle na tuhá paliva

Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce roku 2016... celý článek


Zastupitelé |

Zastupitelé hodnotí svou práci 1

Každý měsíc od března do července 2018 budou postupně vycházet hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Jaroš, Bigas, Ouředník), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou ...... celý článek


Z úřadu |

Změna systému nakládání s komunálním odpadem

Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvody změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání s odpady od občanů a (2) nakládání ...... celý článek


Z úřadu |

Ukončení ordinace lékaře pro dospělé - vyjádření města

Vyjádření vedení úřadu k nastalé situaci spojené s ukončením ordinace lékařky MUDr. Brudnové. ... celý článek


Z úřadu |

Opakované veřejné projednání ÚP

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Tiskové zprávy |

Dvě stavební parcely na prodej

Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Z úřadu |

Poděkování za třídění odpadů

Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek


Z úřadu |

Investice, opravy a rekonstrukce

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.... celý článek


Z úřadu |

Získané dotace

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - červenec 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ... celý článek


Tiskové zprávy |

Oprava památek pokračuje

S obnovou dalších památek se ve Vyšším Brodě začalo už na jaře. Ještě během letní sezóny budou zářit novotou.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - březen 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - únor 2017

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek


... přejít na všechny články