Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Odbor životního prostředí


Odbor životního prostředí a pozemkové držby MěÚ Vyšší Brod


Personální obsazení

Ing. Dagmar Poláčková

Referent odboru životního prostředí
380 746 541, 724 347 437
zivotniprostredi@mestovyssibrod.cz

Ing. Josef Špaček

Referent odboru životního prostředí
380 746 541, 724 706 473
zivotniprostredi2@mestovyssibrod.cz

Důležité dokumenty
Žádost o kácení dřevin mimo les
(doc, 27 kB)

Tiskopis žádosti o kácení dřevin mimo les - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Oznámení kácení dřevin mimo les
(doc, 25.5 kB)

Tiskopis oznámení kácení dřevin mimo les - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Žádost o koupi nemovitosti (í)
(doc, 26 kB)

Tiskopis žádosti o koupi nemovitostí - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Žádost o přidělení čísla popisného
(doc, 24.5 kB)

Tiskopis žádosti o přidělení čísla popisného - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Žádost o přidělení čísla evidenčního
(doc, 24.5 kB)

Tiskopis žádosti o přidělení čísla evidenčního - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod


Informace o odboru
 1. Odbor životního prostředí realizuje výkon státní správy v přenesené působností na úsecích:
  1. Odpady (§ 80 zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech):
   • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu se zákonem,
   • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinností podle § 66 odst. 1 zákona, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
   • ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený § 69 zákona, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
   • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem.

  2. Voda (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon):
   • upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje podle § 6 odst. 4 zákona obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranici.

  3. Ochrana ovzduší (§ 27 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší):
   • kontroluje, zracionální a mobilní zdroje při podezření z porušení zákona

  4. Ochrana přírody a krajiny (§ 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny):

   • povoluje kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona, ukládá náhradní výsadbu podle § 9 zákona a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2 zákona,
   • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1 zákona,
   • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků podle § 4 odst. 2 zákona, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality, a registruje významné krajinné prvky podle § 6 odst. 1 zákona,
   • sjednává a ruší smlouvy o smluvně chráněném stromu podle § 39 a §45 odst. 2 zákona, projednává záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1 zákona, vymezuje jejich ochranná pásma podle § 46 odst. 3 zákona a rušení ochrany památných stromů podle § 46 odst. 4 zákona, předává dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných stromů do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1 zákona,
   • vydává souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2 zákona, vydává souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech chráněných stromů podle § 46 odst. 3 zákona, povoluje výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 56 odst. 1 zákona a uzavírá dohody podle § 56 odst. 5 zákona, jde-li o památné stromy,
   • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1 zákona,
   • ukládá pokuty za přestupky podle § 87 zákona
   • ukládá pokuty právnickým a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti podle § 88 zákona,
   • posílá roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí na ČSÚ.

  5. Ochrana zemědělského půdního fondu:

   • posuzuje druh pozemků v území, které je v dikci obce s pověřeným obecním úřadem podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na základě § 154 zákona č 500/2004 Sb., správní řád.

 2. Odbor životního prostředí na úseku samostatné působnosti zabezpečuje, případně koordinuje tyto činnosti: 
  1. Spolupráce s orgány státní správy a dalšími institucemi v oblasti životního prostředí
  2. Odpady:
   • zabezpečuje provoz sběrného dvora,
   • kontroluje černé skládky,
   • kontroluje dodržování Obecně závazné vyhlášky Města Vyšší Brod č. 1/2015, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Vyšší Brod,
   • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinností podle § 58 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
   • vede evidenci odpadů vyprodukovaných městem Vyšší Brod,
   • posílá roční hlášení o odpadech vyprodukovaných městem Vyšší Brod do ISPOP a na ČSÚ.
   • posílání statistických hlášení na ČSÚ,
   • vede agendu směsného komunálního odpadu pro občany,
   • provádí kontrolu vývozu kontejnerů separovaných odpadů a vyřizování reklamaci,
   • provádí kontrolu vývozu směsného komunálního odpadu a vyřizování reklamací.
  3. Voda:
   • provádí vodohospodářský dozor čistírny odpadních vod (ČOV) a městské kanalizace
   • je členem protipovodňové hlídky
   • provádí kontrolu protipovodňových opatření a zjišťuje škody po povodních
  4. Ochrana přírody a krajiny:
   • vede agendu na úseku veřejné zeleně - údržba, revitalizace a rozvoj veškeré zeleně, připravuje a realizuje smlouvy o dílo na ošetření zeleně a kontroluje plnění těchto smluv,
   • vede agendu prodeje dřeva v samovýrobě a prodej palivového dřeva (dřeviny rostoucí mimo les)
  5. Komise životního prostředí:
   • členství v komisi
   • vedení agendy komise
  6. Vedení pozemkovou držbu města Vyšší Brod:
   • příprava podkladů pro jednání rady města a zastupitelstva města:
   • vedení komplexního přehledu a evidence nemovitého majetku města,
   • uzavírání kupních a směnných smluv
   • uzavírání nájemních smluv n apronájem tohoto majetku,
   • evidence plnění smluvních závazků
   • vyřizování restitucí ve prospěch města i ve prospěch osob při vydávání nemovitého majetku dle příslušných předpisů,
   • zastupování města v komisi pro převod pozemků na Státním pozemkovém úřadu (SPÚ) v Českém Krumlově
  7. Čísla popisná, evidenční a názvy ulic:
   • vedení kompletního přehledu názvů částí obce, ulic, veřejných prostranství a číslování budov ves správním území města Vyšší Brod,
   • přidělování čísel popisných nebo čísel evidenčních budovám ve správním území města Vyšší Brod,
   • provádění přečíslování budov ve správním území města Vyšší Brod.

Správa a provoz sběrného dvora a kompostárny

Provozní doba sběrného dvora a kompostárny:

 • Pondělí a středa: 8.00 - 11.00
 • Úterý a čtvrtek: 8.00 - 11.00 14.00 - 17.00
 • Pátek: 8.00 - 11.00
 • Sobota: 9.00 – 12.00

Ve sběrném dvoře:

 • je zajištěn výkup železa
 • mohou občané Vyššího Brodu bezplatně uložit nebezpečný odpad (lednice, mrazáky, elektroniku, oleje, tuky, barvy, zářivky apod.)
 • mohou občané Vyššího Brodu dále bezplatně uložit sklo, plasty a polystyren
 • mohou občané Vyššího Brodu za poplatek 1,- Kč/kg uložit ostatní odpad domácností, zejména odpad velkoobjemový
 • mohou občané Vyššího Brodu uložit za poplatek 2,- Kč/kg papír

Správcem sběrného dvora je Josef Kovačík, telefon 728 875 638

Nejdůležitější zákony:
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fandu, ve znění pozdějších předpisů.Úřední hodiny MěÚ
Úřední hodiny MěÚ Vyšší Brod
Pondělí  07.00 - 17.00
Středa  07.00 - 17:00
Pátek  07.00 - 10.00

Polední přestávka 11.30-12.00

 


Z úřadu |

Město zahájilo další projekty

(Foto, Video) V posledních týdnech byly zahájeny další projekty města. Odstartovala výstavba nové smuteční síně a oprava kulturní památky – bývalé školy v ulici Míru. Obě ...... celý článek


Z úřadu |

Náhradní výsadba v intravilánu města

Na konci dubna proběhla náhradní výsadba zeleně. Díky ní dochází k obnově aleje v ulici Míru, na které bylo vysazeno osm nových lip.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu 01/2019

Nové zastupitelstvo má za sebou víc jak dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v závěru roku v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit ...... celý článek


Z úřadu |

Svoz odpadu - možnost změny 2018

Do 14. prosince 2018 si je možné na odboru ŽP domluvit změnu časového intervalu vývozu nebo změny odpadních nádob... celý článek


Z úřadu |

Přivítali jsme deset nových občánků

Nově narozené občánky přivítal starosta 6. 10. 2018. Do konce roku zorganizujeme ještě jedno vítání. ... celý článek


Z úřadu |

Povinná revize kotle na tuhá paliva

Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce roku 2016... celý článek


Zastupitelé |

Zastupitelé hodnotí svou práci 1

Každý měsíc od března do července 2018 budou postupně vycházet hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Jaroš, Bigas, Ouředník), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou ...... celý článek


Z úřadu |

Změna systému nakládání s komunálním odpadem

Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvody změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání s odpady od občanů a (2) nakládání ...... celý článek


Z úřadu |

Ukončení ordinace lékaře pro dospělé - vyjádření města

Vyjádření vedení úřadu k nastalé situaci spojené s ukončením ordinace lékařky MUDr. Brudnové. ... celý článek


Z úřadu |

Opakované veřejné projednání ÚP

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Tiskové zprávy |

Dvě stavební parcely na prodej

Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Z úřadu |

Poděkování za třídění odpadů

Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek


Z úřadu |

Investice, opravy a rekonstrukce

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.... celý článek


Z úřadu |

Získané dotace

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - červenec 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ... celý článek


Tiskové zprávy |

Oprava památek pokračuje

S obnovou dalších památek se ve Vyšším Brodě začalo už na jaře. Ještě během letní sezóny budou zářit novotou.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - březen 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - únor 2017

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek


... přejít na všechny články