Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Stavíme dům

Informace o povolování stavby rodinného domuRodinný dům o zastavěné ploše do 150 m2 

podléhá územnímu posouzení tj. územnímu rozhodnutí o umístění stavby nebo územnímu souhlasu dle § 76 a násl. a § 96 stavebního zákona a ohlášení stavby dle § 104 stavebního zákona. Formuláře příslušných žádostí jsou k dispozici na stavebním odboru MěÚ Vyšší Brod a na webových stránkách města Vyšší Brod. K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se dokládá předepsaná dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a doklady dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Základem je situace na podkladě katastrální mapy se zákresem navržené stavby a sousedních staveb. Žadatel dále musí také doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Vyšší Brod odboru životního prostředí, orgánů památkové péče).  V případě územního souhlasu dokládá oznamovatel doklady dle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb.  Jedná se zejména o doložení vlastnického, nebo jiného práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazných stanovisek dotčených orgánů. Dále je nutno k oznámení doložit jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy a souhlasy osob, které mají k sousedním pozemkům, nebo stavbám vlastnické nebo jiné právo, které může být záměrem dotčeno (sousedé, vlastníci pozemků, na kterých se stavba umisťuje, pokud nejsou žadatelem, správci sítí, kteří jsou stavbou dotčeni). Souhlasy musí být vyznačeny na situaci se zákresem navrženého záměru.  K ohlášení se připojí projektová dokumentace dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zpracovaná autorizovanou osobou. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou (smlouvy), stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Vyšší Brod odboru životního prostředí, v některých případech i orgánu památkové péče). Užívání stavby je možné až na základě oznámení o zahájení užívání stavby stavebnímu úřadu dle § 120 stavebního zákona, nebo na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. K věci se doplňuje, že v některých případech lze územní souhlas a ohlášení stavby spojit v jedno opatření stavebního úřadu. K věci se také doplňuje, že žadatel bude povinen dokládat i další podklady dle konkrétních podmínek v území a proto je vhodné záměr nejdříve konzultovat se stavebním úřadem, který specifikuje, které doklady budou vyžadovány.

Rodinný dům o zastavěné ploše větší než 150 m2 

podléhá územnímu rozhodnutí o umístění stavby a stavebnímu povolení (dům této velikosti není možno umístit na základě územního souhlasu a není jej možno ani povolit formou ohlášení, jako tomu bylo ve výše uvedeném případě).  K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se dokládá předepsaná dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a doklady dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Základem je situace na podkladě katastrální mapy se zákresem navržené stavby a sousedních staveb. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Vyšší Brod odboru životního prostředí, orgánů památkové péče). Ke stavebnímu povolení se připojí projektová dokumentace dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zpracovaná autorizovanou osobou. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Vyšší Brod odboru životního prostředí, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, v některých případech i orgánu památkové péče). Užívání stavby je možné až na základě oznámení užívání stavby stavebnímu úřadu dle § 120 stavebního zákona nebo kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. K věci se doplňuje, že v některých případech stavební úřad může územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení sloučit v jedno rozhodnutí stavebního úřadu, na sloučení řízení není právní nárok.  Dále se k věci doplňuje, že žadatel bude povinen v některých případech dokládat i další podklady a to dle konkrétních podmínek v území.

Poznámka k výše uvedenému příkladu:  
I když se na stavby vztahuje jednotná legislativa, je nutno každou stavbu posuzovat individuálně podle toho, v jakém území se stavba nachází a jaké jsou limity tohoto území. Velmi důležité je také konfrontovat každou stavbu s územním plánem, pokud je pro dané území územní plán vydán a posoudit v každém konkrétním případě předložené doklady a dokumentaci. Stavební zákon také umožňuje povolovat danou konkrétní stavbu v různých režimech (ve zkrácených řízeních, ve společných řízeních, veřejnoprávní smlouvou apod.). Proto se doporučuje ve fázi záměru projednat tento záměr předem se stavebním úřadem s tím, že stavební úřad doporučí žadateli konkrétní postup ve věci.

Právní předpisy:

  • Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
  • Vyhláška č.  503/2006 Sb., vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění.
  • Vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
  • Zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
  • Zákon č.  20/1987 Sb., Zákon o státní památkové péči, v platném znění.

Záležitost vyřizuje

Stavební odbor

Ing. Tibor Ďureje

Vedoucí Stavebního úřadu
380 746 464, 724 348 592
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Jitka Kubečková (řeší: P. Výtoň, Loučovice)

Referent Stavebního úřadu
380 746 464,
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Dagmar Krejčová (řeší: Vyšší Brod, Rožmberk n/Vlt.)

Referent Stavebního úřadu
380 746 464, 727 954 916
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Veronika Žáková (řeší: Lipno n/Vlt., Malšín)

Referent Stavebního úřadu
380 746 464,
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz