Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Veřejná vyhláška - Snowtubbing Lipno, zahájení územního řízení

Název Veřejná vyhláška - Snowtubbing Lipno, zahájení územního řízení
Kategorie Ostatní
Původce Obecní úřad
Číslo jednací MEUVB 4532/2017-stav
Číslo evidenční 145/2017
Stav
Platnost dokumentuod 3.8.2017 do 18.8.2017

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska

Zveřejněno3.8.2017
Svěšeno18.8.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Zveřejněno:3.8.2017
svěšeno18.8.2017

Textový obsah dokumentu:

MĚSTSKÝ ÚŘAD VYŠŠÍ BROD
STAVEBNÍ ODBOR
ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
e-mail : stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz,
tel. : 380 746 464

Spis. zn.: MEUVB 3604/2017-MK
Č.j.:  MEUVB-4532/2017-stav
Vyšší Brod 3.8.2017
Vyřizuje: Ing. Martin Koršala

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

HAMAGA a.s., IČO 25170562, Ratajova č.p. 1113/8, 148 00 Praha, kterou zastupuje Pavel Grbač, IČO 65027639, nar. 14.5.1976, 382 78 Lipno nad Vltavou č.p. 37
(dále jen "žadatel") podal dne 14.6.2017 žádost o vydání rozhodnutí o dočasné změně využití území na:

Snowtubbing

na pozemku parc. č. 205/1 v katastrálním území Lipno nad Vltavou. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Záměr se týká:

  • Dočasné změny využití území (trvalý travní porost) na 10 let pro dočasnou stavbu sportovního zařízení (tj. do roku 2027) spojené s terénními úpravami (81 m x 110 m a max. výšky 8,3 m nad původní terén) za účelem vytvoření sportoviště a provozováním sportovně rekreační činnosti, které obsahuje snowtubbingové dráhy včetně mobilního pohyblivého pásu připojeného elektrickou přípojkou z elektroměrového pilíře navrženého a povoleného v rámci objektu ubytovny na p.p.č. 205/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.

Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1) stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky

do 8.9.2017.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00 hodin).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám a pozemkům:
např. st. p. 205/3, 205/12, 204/137, 204/106, 204/107, 204/230, 203/131, 203/130, 203/129, 203/128, 207/54, 207/33, 207/34, 207/35, 207/36, 207/37, 207/38, 207/39, 207/40, 207/41, 207/42, 207/43, 207/44, 207/45, 207/46, 207/47, 207/48, 207/49, 207/14, 207/19, 207/20, 207/21, 207/22, 207/23, 207/24, 207/25, 207/18, parc. č. 204/24, 204/135, 204/134, 204/140, 203/94, 207/1, 207/2, 602/1, 174/9, 174/11, 174/1, 174/4, 174/3, 178/1, 179/13, 203/34, 203/37, 204/204, 204/205, 204/91, 204/208, 204/206, 204/207, 205/17, 205/9, 206/13, 205/8, 205/2, 204/136, 208, 203/98, 204/231, 204/141, 203/97, 203/96, 204/142, 203/95, 203/92, 203/116, 601/1, 207/16, 207/15, 207/51 a další v katastrálním území Lipno nad Vltavou

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí o dočasné změně využití území. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Č.j. MEUVB-4532/2017-stav str. 2 K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4) stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Tibor Ďureje Vedoucí
stavebního odboru
Městský úřad Vyšší Brod

„otisk úředního razítka“

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:
Koordinační situace v měřítku 1:500, která je součástí předložené dokumentace.

Obdrží:
účastníci (dodejky):

Pavel Grbač, Lipno nad Vltavou č.p. 37, 382 78 Lipno nad Vltavou
zastoupení pro: HAMAGA a.s., Ratajova č.p. 1113/8, 148 00 Praha

Obec Lipno nad Vltavou, IDDS: rjnamw9
sídlo: Lipno nad Vltavou č.p. 83, 382 78 Lipno nad Vltavou

účastníci (veřejné vyhlášky) dle § 87 odst.1) s odkazem na § 144 odst. 6) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Vastbouw Czech s.r.o., IDDS: q5j9vqe
sídlo: Mánesova č.p. 459/46, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1  

STAR VILL Lipno, s.r.o., IDDS: 3qk3564
sídlo: Wenzigova č.p. 1861/7, 120 00 Praha 2-Nové Město

MUDr. Hana Burianová, Beskydská č.p. 1037/8, 743 01 Bílovec 1

Fun Spot Lipno a.s., IDDS: 26t4dsf
sídlo: Masarykova č.p. 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Emanuel Vychodil, Dobrovodská č.p. 78, 382 26 Horní Planá

Antje Fenny Veurink - Van der Vinne, Brinkstraat 12, 7771 BE Hardenberg, Netherlands Gerard Veurink, Brinkstraat 12, 7771 BE Hardenberg, Netherlands

Jan Slabý, Široká č.p. 846, 675 31 Jemnice

Edita Slabá, U Víta č.p. 1121, 675 31 Jemnice

Jana Slabá, U Víta č.p. 1121, 675 31 Jemnice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10 3M

Developer, a.s., IDDS: 49ndqbf
sídlo: Ratajova č.p. 1113/8, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414

Loděnice Lipno s.r.o., IDDS: 6ntixig
sídlo: Lipno nad Vltavou č.p. 1000, 382 78 Lipno nad Vltavou

Ing. Zdeněk Zídek, Lipno nad Vltavou č.p. 125, 382 78 Lipno nad Vltavou

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Benkelado s.r.o., IDDS: ipyakzr
sídlo: Vinohradská č.p. 343/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady

prom.ped. Mgr. Petr Cerha, Slivenecká č.p. 1121/72, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52

Vladimír Beck, Hybernská č.p. 1012/30, 110 00 Praha 1-Nové Město

Ing. Michal Šnobr, Zvolenská č.p. 134, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1

Věra Pelechová, Plavská č.p. 1980/11, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Ing. Vladimír Perník, Vězeňská č.p. 860/7, 110 00 Praha 1-Staré Město

Drahomíra Marousková, Lipová č.p. 157, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1

Hana Šafránková, Novákových č.p. 59/4, 180 00 Praha 8-Libeň

Český statistický úřad, IDDS: 2gfaasy
sídlo: Na padesátém č.p. 3268/81, 100 00 Praha 10-Strašnice

Radek Hüttl, Havlíčkova č.p. 430, 389 01 Vodňany II

Marie Hüttlová, Výstavní č.p. 1045, 389 01 Vodňany II

Vilma Kukrálová, Říční č.p. 222, 389 01 Vodňany II

Luboš Hüttl, Výstavní č.p. 1045, 389 01 Vodňany II

Anna Nosková, Sídliště č.p. 462, 382 32 Velešín

MVDr. Zdeněk Hintermüller, U Přehrady č.p. 567, 382 32 Velešín

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Na vědomí:
dotčené orgány

MěÚ Český Krumlov, OŽP a zemědělství, IDDS: 64pbvxc
sídlo: Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov 1

MěÚ Český Krumlov, Odbor územního plánování a památkové péče, IDDS: 64pbvxc
sídlo: Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov 1

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

HZS Jč kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3
sídlo: Hasičská č.p. 125, 381 01 Český Krumlov 1