Územní plán města Vyšší Brod


Na svém 29. veřejném zasedání bude Zastupitelstvo města Vyšší Brod projednávat návrh nového územního plánu.


Nový územní plán města Vyšší Brod

Nový územní plán bude projednáván

na 29. veřejném zasedání zastupitelstva města, které se koná 24. dubna 2018 od 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Vyšší Brod. 


Změna č. 6 stávajícího územního plánu

VYHLÁŠKA

Městský úřad Vyšší Brod pořizuje dle § 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "stavební zákon"), změnu č. 6 územního plánu Vyšší Brod (dále jen změna č.6 UP Vyšší Brod).

I. Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 6 Územního plánu Vyšší Brod a data konání jeho projednání

V souladu s š 52 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále též stavební zákon), ve vazbě na 55 171až 174 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění dále jen správní řád) oznamuje:

veřejné projednání návrhu Změny č. 6 územního plánu VyššíBrod se

uskuteční

dne 26. 4. 2017 (čtvrtek) ve 14,00 hodin na Městském úřadu Vyšší Brod

Návrh Změny č. 6 územního plánu Vyšší Brod je v souladu s ustanovením § 52 vystaven veřejnému nahlédnutí.

II. Oznámení o vystavení Změny č. 6 územního plánu Vyšší Brod kveřejnému nahlédnutí.

Návrh Změny č. 6 územního plánu Vyšší Brod je vystaven po dobu 30 dnů na úřední desce města Vyšší Brod a na web stránkách města: http://www.mestovyssibrod.cz/obcan

Upozornění k bodu I a II.:

V souladu s š 52 odst. 2 stavebního zákona mohou podat k návrhu Změny č. 6 územního plánu Vyšší Brod vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

V souladu s 552 odst. 3 stavebního zákona může nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva & vymezit území dotčenou námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. (Od společného projednání se návrh nezměnil).
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

Mgr. Vladimíra Račáková
tajemnice MěÚ


 


Změna č. 6 stávajícího ÚP - DOKUMENTY

II_3 ZPF.pdf
(pdf, 614.8 kB)

Dokumenty

Veškeré dokumenty územního plánu Vyšší Brod

... více na: Dokumenty

Mapy

Mapy územního plánu Vyšší Brod

... více na: Mapy

Oceňování pozemků

Oceňování pozemků v majetku města Vyšší Brod (prodej žadatelům)

... více na: Oceňování pozemků