Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Kopeme přípojku

Informace o povolování stavby přípojky inženýrských sítíPřípojky vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektrické v délce do 50 m 

podléhají územnímu posouzení tj. územnímu rozhodnutí o umístění stavby nebo územnímu souhlasu dle § 76 a násl. a § 96 stavebního zákona (tyto přípojky již dále nepodléhají ohlášení, ani stavebnímu povolení). Přípojky se následně také nekolaudují. Formuláře žádostí (o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu) jsou k dispozici stavebním úřadu MěÚ Vyšší Brod a na webových stránkách města Vyšší Brod.  K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se dokládá předepsaná dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a doklady dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Základem je situace na podkladě katastrální mapy se zákresem přípojky a sousedních staveb. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí, souhlasy s napojením od vlastníka řadu příp. vedení, na které se přípojka napojuje a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Vyšší Brod, odboru životního prostředí).  V případě územního souhlasu dokládá žadatel doklady dle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., jedná se zejména o doložení vlastnického nebo jiného práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek správců sítí a závazných stanovisek dotčených orgánů. Dále je nutno k oznámení doložit jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy a souhlasy osob, které mají k sousedním pozemkům nebo stavbám vlastnické nebo jiné právo, které může být záměrem dotčeno (od vlastníků sousedních nemovitostí, vlastníků pozemků, na kterých se přípojka umisťuje, správců sítí, které jsou navrženou přípojkou kříženy, vlastníků sítí na které se nová přípojka napojuje). Souhlasy musí být vyznačeny na situaci se zákresem navrženého záměru.

Přípojky vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektrické v délce větší než 50 m

podléhají výše uvedenému územnímu posouzení (jako přípojky do 50 m délky) a navíc ještě ohlášení stavby dle § 104 odst. 2 písm. h) stavebního zákona. Formulář ohlášení je k dispozici na místech, jak je výše uvedeno. Tyto ohlašované přípojky se dále již nekolaudují.  K ohlášení stavby se dokládá dokumentace obsahující hlavně situační náčrt na podkladě katastrální mapy s vyznačením jejího umístění, hranic se sousedními pozemky, polohy staveb na nich a jednoduché stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhovanou stavbu. K věci se doplňuje, že v některých případech lze územní souhlas a ohlášení stavby spojit v jedno opatření stavebního úřadu. K věci se také doplňuje, že žadatel bude muset v některých případech dokládat i další podklady a to dle konkrétních podmínek v území, proto je vhodné záměr nejdříve konzultovat se stavebním úřadem, který specifikuje, které doklady budou vyžadovány.

Poznámka k výše uvedenému příkladu:  
I když se na stavby vztahuje jednotná legislativa, je nutno každou stavbu posuzovat individuálně podle toho, v jakém území se stavba nachází a jaké jsou limity tohoto území. Velmi důležité je také konfrontovat každou stavbu s územním plánem, pokud je pro dané území územní plán vydán a posoudit v každém konkrétním případě předložené doklady a dokumentaci. Stavební zákon také umožňuje povolovat danou konkrétní stavbu v různých režimech (ve zkrácených řízeních, ve společných řízeních, veřejnoprávní smlouvou apod.). Proto se doporučuje ve fázi záměru projednat tento záměr předem se stavebním úřadem s tím, že stavební úřad doporučí žadateli konkrétní postup ve věci.

Právní předpisy:

  • Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
  • Vyhláška č.  503/2006 Sb., vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění.
  • Vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
  • Zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
  • Zákon č.  20/1987 Sb., Zákon o státní památkové péči, v platném znění.

Záležitost vyřizuje

Stavební odbor

Ing. Tibor Ďureje

Vedoucí Stavebního úřadu
380 746 464, 724 348 592
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Jitka Kubečková (řeší: P. Výtoň, Loučovice)

Referent Stavebního úřadu
380 746 464,
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Dagmar Krejčová (řeší: Vyšší Brod, Rožmberk n/Vlt.)

Referent Stavebního úřadu
380 746 464, 727 954 916
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Veronika Žáková (řeší: Lipno n/Vlt., Malšín)

Referent Stavebního úřadu
380 746 464,
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz