Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Stavíme plot

Ploty podléhají územnímu posouzení tj. územnímu rozhodnutí o umístění stavby nebo územnímu souhlasu.Ploty podléhají územnímu posouzení tj. územnímu rozhodnutí o umístění stavby nebo územnímu souhlasu dle § 76 a násl. a § 96 stavebního zákona (ploty již dále nepodléhají ohlášení stavby, ani stavebnímu povolení). Ploty se následně také nekolaudují.

Formuláře žádostí (o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, nebo oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu) jsou k dispozici na stavebním úřadu a na webových stránkách města Vyšší Brod.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se dokládá předepsaná dokumentace (vypracovaná autorizovanou osobou) a doklady dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.  Základem je situace na podkladě katastrální mapy se zákresem oplocení a sousedních staveb.

Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. orgánu památkové péče).  V případě územního souhlasu dokládá žadatel doklady dle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., jedná se zejména o doložení vlastnického nebo jiného práva k pozemkům dotčeným stavbou, doložení stanovisek správců sítí technického vybavení a závazných stanoviska dotčených orgánů. Dále je nutno k oznámení doložit jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy a souhlasy osob, které mají k sousedním pozemkům nebo stavbám vlastnické nebo jiné právo, které může být záměrem dotčeno. Souhlasy musí být vyznačeny na situaci se zákresem navrženého záměru. Žadatel dále dokládá případně i další podklady dle konkrétních podmínek v území. Proto je vhodné záměr nejdříve konzultovat se stavebním úřadem, který specifikuje, které doklady budou vyžadovány.

Poznámka k výše uvedenému příkladu:  
I když se na stavby vztahuje jednotná legislativa, je nutno každou stavbu posuzovat individuálně podle toho, v jakém území se stavba nachází a jaké jsou limity tohoto území. Velmi důležité je také konfrontovat každou stavbu s územním plánem, pokud je pro dané území územní plán vydán a posoudit v každém konkrétním případě předložené doklady a dokumentaci. Stavební zákon také umožňuje povolovat danou konkrétní stavbu v různých režimech (ve zkrácených řízeních, ve společných řízeních, veřejnoprávní smlouvou apod.). Proto se doporučuje ve fázi záměru projednat tento záměr předem se stavebním úřadem s tím, že stavební úřad doporučí žadateli konkrétní postup ve věci.

Právní předpisy:

  • Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
  • Vyhláška č.  503/2006 Sb., vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění.
  • Vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
  • Zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
  • Zákon č.  20/1987 Sb., Zákon o státní památkové péči, v platném znění.

Záležitost vyřizuje

Stavební odbor

Ing. Tibor Ďureje

Vedoucí Stavebního úřadu
380 746 464, 724 348 592
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Jitka Kubečková (řeší: P. Výtoň, Loučovice)

Referent Stavebního úřadu
380 746 464,
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Dagmar Krejčová (řeší: Vyšší Brod, Rožmberk n/Vlt.)

Referent Stavebního úřadu
380 746 464, 727 954 916
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Veronika Žáková (řeší: Lipno n/Vlt., Malšín)

Referent Stavebního úřadu
380 746 464,
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz