Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Informace z úřadu - únor 2017

Autor: Vladimíra Račáková, tajemnice | Datum: 7.2.2017 - 00:00 | Zhlédnuto: 3483x

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.


Informace z úřadu - únor 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

21.12.2016 proběhlo výběrové řízení na referenta správy daní a poplatků – účetní. Do výběrového řízení se na tuto pracovní pozici přihlásilo 5 uchazečů. Všichni uchazeči splnili základní požadavky a výběr se provedl na základě osobních pohovorů. Komise se shodla a vybrala p. Lenku Kubnou, která má v daném oboru dlouholetou praxi včetně zkoušky odborné způsobilosti.

FINANČNÍ ODBOR

Členění:
Vedoucí odboru 1
Referentka správy daní a poplatků, účetní 1
Účetní, mzdová účetní 1
Účetní vedlejšího hospodářství 1

Činnosti:
Finanční odbor vykonává samostatnou působnost a přenesenou působnost v oblasti hospodaření města a rozpočtu města, účetnictví a výkaznictví města, správy místních a správních poplatků, finančních záležitostí města, dotačních potřeb města, pojištění města v rozsahu stanoveném městu, vykonává veřejnoprávní kontrolu, průběžnou a následnou řídící kontrolu podle zákona o finanční kontrole a odpovídá za evidenci a inventarizaci majetku města. Vymáhá pohledávky města, pokud není jejich vymáhání svěřeno jinému subjektu. Zajišťuje samostatnou působnost města na úseku práce, platů a mzdy, odměňování dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zastupitelů města. Připravuje podklady pro jednání ZM, RM, spolupracuje s Finančním výborem, s pracovní skupinou pro schvalování účetní závěrky apod.

V roce 2017 byla v rámci organizačních změn přesunuta provozní pokladna do podatelny, dále byly z finančního odboru odebrány agendy pohřebnictví a evidence odvozu popelnic. A naopak do náplně finančního odboru přibývají úkoly interního auditu.

Schválený rozpočet města na rok 2016: 
Příjmy 91,21 mil. Kč
Výdaje 114,37 mil. Kč

Upravený rozpočet města:
Příjmy 108,93 mil Kč
výdaje 87,91 mil. Kč

Plnění rozpočtu města:
Příjmy 108,91 mil. Kč
výdaje 78,99 mil. Kč

Úsek rozpočtu:
Po schválení rozpočtu města na rok 2016 byl proveden rozpis schváleného rozpočtu pro odbory úřadu, organizační složky a pro příspěvkovou organizaci. Zavedení rozpočtu do finančního výkazu. Dále byly provedeny závěrkové práce minulého roku včetně finančního vypořádání a závěrečného účtu. Během roku průběžná kontrola čerpání rozpočtu a návrhy na jednotlivá rozpočtová opatření.

Statistika (výběr)

Název úkonu, činnosti počet
Rozpis rozpočtu 443 účetních vět
Finanční vypořádání 16
Zpracování a evidence rozpočtových opatření 15
Kontrola a likvidace veškerých plateb z hlediska zařazování a vazby na rozpočet 8243

 

Úsek účetnictví:
Zpracování účetnictví: zaúčtování faktur, zaúčtování veškerých bankovních pohybů na účtech města, veškerých pokladních operací, pohledávek, závazků a jejich předpisů. Zaúčtování majetkových účetních operací - zařazení, vyřazení DM, odpisy DM a rozpouštění transferů u dotovaného majetku (čtvrtletně), sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíčně), zpracování podkladů pro daňové přiznání k dani z přijmu právnických osob k 30.6. Sestavení a kontrola příslušných finančních a účetních výkazů. Odesílání příslušných výkazů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Provedení inventur k 31.12, včetně inventarizace všech pohledávek. Upozorňování dlužníků na nedoplatky. Byly zahájeny práce na jednotné evidenci drobného dlouhodobého majetku.

Statistika (výběr)

Název zpracovaného dokladu

počet

Kniha došlých faktur

1205

Kniha vydaných faktur

115

Pokladna

2214

Bankovnictví

3367

Pohledávky

7

Majetkové doklady

1646

Vnitřní doklady

230

 

Úsek správy daní a poplatků
Komplexní vedení agendy místních poplatků a plateb za odvoz komunálního odpadu. Kontrola nedoplatků. Povolování provozu výherních hracích přístrojů. Evidence, kontrola a vyúčtování pokutových bloků. Zpracování žádostí o dotace od neziskových organizací včetně kontroly vyúčtování. Vedení agendy rybářských lístků. Vystavování faktur a provádění pokladních operací. Kontrola tržeb z parkovacích automatů. Evidence hrobových míst, příprava nájemních smluv na hroby a tvorba cenové kalkulace na pronájem hrobů.

Statistika (výběr)

Název úkonu, činnosti

počet

Výzvy a platební výměry (při nezaplacení, chybné platbě, nepodaném hlášení….)

10

Rozeslané složenky  (domovní odpad, psi, hroby)

1470

Vratky-přeplatků

25

Uzavření smluv na hrobová místa

70

Rozhodnutí o povolení výherních hracích přístrojů a tombol/ zrušení povolení

3 +2

Záznamy v evidenci místních poplatků

630

Vydání rybářských lístků

273

Kontrola pokutových bloků

340

Doklady v pokladně

2214

Vymáhání pokut

0

Uzavřené veřejnoprávní smlouvy

19

 

Úsek mzdový a účetní:
Komplexní vedení mzdové agendy, vedení osobních účtů zaměstnanců, převody mezi běžným účtem a fondy. Účtování pokladny, evidence a předkontace došlých faktur.

Statistika (výběr)

Název úkonu, činnosti

Počet osob

Zaměstnanci – pracovní smlouva

46

Zaměstnanci – dohoda o pracovní činnosti

39

Zaměstnanci – dohoda o provedení práce

16

Zastupitelé, členové výborů a komisí - odměny

16

Úsek účetní vedlejšího hospodářství:
Zpracování účetnictví za odbor vedlejšího hospodářství, včetně pokladních operací a zadávání příkazů do banky. Komplexní vedení účetnictví DSO Vyšebrodsko, vedení účetnictví pro 9 bytových domů ve vlastnictví SVJ, zpracování prvotních dokladů pro příplatky za pohotovost. Spolupráce na kalkulaci ceny tepla. Evidence a vyúčtování služeb. Spolupráce na inventarizaci majetku.

Statistika (výběr):

Název zpracovaného dokladu

počet

Kniha došlých faktur

520

Kniha vydaných faktur

374

Pokladna

279

Bankovnictví

1727

Pohledávky

298/měsíčně

Vnitřní doklady

238

Statistika ostatní za všechny úseky:

Název úkonu, činnosti

počet

Podklady pro jednání RM/ZM

65

Příspěvky do zpravodaje

1