Povinně zveřejňované informace


Informace zveřejněné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


1. Název
Město Vyšší Brod

2. Důvod a způsob založení

Právní postavení města Vyšší Brod jako obce, územního samosprávního celku a právnické osoby upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení,/ v platném znění, Ústava České republiky /ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění/ a Občanský zákoník /zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění/.


3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Město Vyšší Brod
Míru 250
382 73 Vyšší Brod


4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Vyšší Brod
Míru 250
382 73 Vyšší Brod


4.3. Úřední hodiny
Pondělí  07.00 - 17.00
Středa  07.00 - 17:00
Pátek  07.00 - 10.00

Polední přestávka 30 minut 
od 11.30 do 12.00 hod.


4.4. Telefonní čísla

Podatelna, sekretariát: 380 746 537
Starosta: 380 746 650, 724 190 333
Tajemník: 380 746 305, 720 367 636


4.5. Čísla faxu

380 746 305


4.6. Adresa internetové stránky

Oficiální stránky obce: 
http://www.mestovyssibrod.cz


4.7. Adresa e-podatelny

Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu):

podatelna@mestovyssibrod.cz

WWW elektronická podatelna:
http://92.62.230.19/mestovyssibrod/e-podatelna_67.html


4.8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka Vyšší Brod,
č.ú.: 4328750217/0100


6. IČ
00246191

7. DIČ
CZ00246191

8. Dokumenty


Souhrn schválených rozpočtů

odkaz: www.mestovyssibrod.cz/rozpocet_45.html


9. Žádosti o informace
 1. Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
 2. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
 3. Z žádosti musí být zřejmé:
  • kdo dotaz činí - fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
  • že je určena úřadu
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím
 4. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny úřadu nebo prostřednictvím datové schránky, ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
 5. Neobsahuj e-li žádost náležitosti podle písmene b/ac/a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 4, není žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost podaná prostřednictvím datové schrány musí splňovat požadavky dle zákona č. 300/2008 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání
 1. V případě ústní nebo telefonické žádosti oslovený poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuj e-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost
 2. písemně.
 3. Písemná žádost je podávána na adresu: Městský úřad Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod. Žádost lze podat poštou nebo osobně v podatelně úřadu /viz výše uvedená adresa/, faxem na čísle 380746305, prostřednictvím elektronické podatelny úřadu /podatelna@mestovyssibrod.cz/.
 4. Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odst. 3 předchozí části /viz 9. Žádosti o informace/ postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve úřad žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, úřad žádost odloží.
 5. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve úřad žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne úřad o odmítnutí žádosti.
 6. Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě do 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti úřadu. Týká-li se žádost zveřejněné informace, úřad sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.
 7. Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou odděleně od úřadovny vyřizující žádost
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti


  Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace /odst. 5 v této části - 10. Příjem žádosti a dalších podání/.

 8. Úřad neposkytne informace v případech stanovených v § 7 - 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. O tom vydá rozhodnutí ve lhůtě stanovené v odst. 5 této části /viz 10. Příjem žádosti a dalších podání/. Toto rozhodnutí doručí do vlastních rukou žadatele. Rozhodnutí musí obsahovat: Označení a adresu úřadu, označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením právních předpisů, dle nichž bylo rozhodováno, číslo jednací a datum, odůvodnění omezení práva na informace, poučení o odvolání, jméno, příjmení a funkci pracovníka vyřizujícího žádost.
 9. Rozhodnutí není úřad povinen vydat v případě, že není zřejmé, komu je žádost určena nebo kdo ji činí /odst. 3, předchozí část - viz 9. Žádosti o informace/. Rovněž tak není povinen vydat rozhodnutí, jestliže se žádané informace nevztahují k jeho působnosti. V takovém případě žádost odloží a o této skutečnosti uvědomí žadatele do sedmi dnů od podání žádosti.

  Postup dle odst. 3 - 8 v této části se vztahuje pouze na žádosti podané písemně.

 10. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací. Určenou částku je nutno uhradit před vydáním informace v hotovosti v pokladně MěÚ Vyšší Brod nebo převodem na účet č. 4328750217/0100.

  Příjmovým místem žádosti o informace je podatelna Městského úřadu Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod.

11. Opravné prostředky

Odvolání

Proti rozhodnutí úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na adrese: Městský úřad Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Fyzická osoba uvede v odvolání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. V odvolání se dále uvede, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, úřad odvolání odloží.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace /dále jen „Stížnost"/ může podat žadatel,

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádostí odkazem na zveřejněnou informaci,
 2. kterému po uplynutí lhůty podle odst. 3, 4 předchozí část /viz 10. Příjem žádostí a dalších podání/ nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 4. který nesouhlasí s výší úhrady, požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. d nebo § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím,
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle odst. 3, 4 předchozí část /viz 10. Příjem žádostí a dalších podání/.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V dalším se postupuje dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané právní předpisy, podle nichž město Vyšší Brod jedná a rozhoduje:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zákon č. 86/2002 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

14.2. Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Za poskytnutí informací dle § 17 odst. 1 bude na žadateli žádána náhrada ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Vydání informací je podmíněno uhrazením nákladů žadatelem.

Základní sazby:

 • 1 hodina práce spojené s vyhledáváním informací 100,- Kč
 • Pořízení 1 kopie jednostranně A4 - 2,- Kč
 • Pořízení 1 kopie oboustranně A4 - 3,- Kč
 • Pořízení 1 kopie jednostranně A3 - 4,- Kč
 • Pořízení 1 kopie oboustranně A3 - 5,- Kč

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro město Vyšší Brod poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Souhr výročních zpráv k náhledu 

odkaz: www.mestovyssibrod.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy_25.html

Souhrn poskytnutých informací k náhledu

odkaz: www.mestovyssibrod.cz/poskytnuti-informace-106-99-sb-_72.html

Souhr uzavřených veřejnoprávních smluv k náhledu

odkaz: www.mestovyssibrod.cz/verejnopravni-smlouvy_46.html

20. Informace o zpracování osobních údajů

Obec provádí zpracování osobních údajů, které jí ukládá zvláštní zákon, či je takových osobních údajů třeba k naplnění povinností či uplatnění práv vyplývajících ze zvláštních zákonů, v těchto kategoriích:

Personální a platová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva a komisí rady obce, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad, OSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
 • Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

Hlášení pobytu obyvatel

 • Účel zpracování: evidence, přihlášení, odhlášení, změny a zrušení trvalého pobytu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby mající trvalý pobyt na území obce nebo přihlašující se k trvalému pobytu na území obce, oznamovatelé
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, žadatelé, krajský úřad
 • Doba uchování: 50 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 sb., o střetu zájmů

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

Volební seznamy

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané obce starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 20 let

Obecně prospěšné práce

 • Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad, soudy
 • Doba uchování: 5 let

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

21. RejstříkyÚřední hodiny

Úřední hodiny MěÚ

Pondělí  07.00 - 17.00
Středa  07.00 - 17:00
Pátek  07.00 - 10.00

Polední přestávka 11.30-12.00


Zastupitelé |

Zastupitelé hodnotí svou práci 1

Každý měsíc od března do července 2018 budou postupně vycházet hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Jaroš, Bigas, Ouředník), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou ...... celý článek


Z úřadu |

Změna systému nakládání s komunálním odpadem

Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvody změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání s odpady od občanů a (2) nakládání ...... celý článek


Z úřadu |

Ukončení ordinace lékaře pro dospělé - vyjádření města

Vyjádření vedení úřadu k nastalé situaci spojené s ukončením ordinace lékařky MUDr. Brudnové. ... celý článek


Z úřadu |

Opakované veřejné projednání ÚP

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Tiskové zprávy |

Dvě stavební parcely na prodej

Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Z úřadu |

Poděkování za třídění odpadů

Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek


Z úřadu |

Investice, opravy a rekonstrukce

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.... celý článek


Z úřadu |

Získané dotace

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - červenec 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ... celý článek


Tiskové zprávy |

Oprava památek pokračuje

S obnovou dalších památek se ve Vyšším Brodě začalo už na jaře. Ještě během letní sezóny budou zářit novotou.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - březen 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - únor 2017

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek


... přejít na všechny články