Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Odbor životního prostředí (OŽP)
Agenda životního prostředí spadá pod samostatný odbor Městského úřadu Vyšší Brod. Realizuje výkon státní správy v přenesené působnosti, stejně jako v samostatné působnosti, kdy zabezpečuje agendu na úsecích odpady, voda, ochrana ovzduší a ochrana krajiny a přírody. Dále  zajišťuje evidenci čísel popisných, čísel evidenčních a názvy ulic. 
Sídlo:  Budova MěÚ Vyšší Brod, č.p. 200, boční vchod 
Úřední dny: pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Je možné se telefonicky objednat na konkrétní den a čas.

cp-200
Personální obsazení

Ing. Dagmar Poláčková

Životní prostředí a odpadové hospodářství
380 746 541, 724 347 437
zivotni.prostredi@mestovyssibrod.czInformace k agendě
V této agendě úřad realizuje výkon státní správy v přenesené působností na úsecích:

Odpady (dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady):

 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu se zákonem,
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinností, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem.

Voda (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon):

 • upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje podle § 6 odst. 4 zákona obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranici.

Ochrana ovzduší (§ 27 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší):

 • kontroluje, zracionální a mobilní zdroje při podezření z porušení zákona

Ochrana přírody a krajiny (§ 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny):

 • povoluje kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona, ukládá náhradní výsadbu podle § 9 zákona a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2 zákona,
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1 zákona,
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků podle § 4 odst. 2 zákona, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality, a registruje významné krajinné prvky podle § 6 odst. 1 zákona,
 • sjednává a ruší smlouvy o smluvně chráněném stromu podle § 39 a §45 odst. 2 zákona, projednává záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1 zákona, vymezuje jejich ochranná pásma podle § 46 odst. 3 zákona a rušení ochrany památných stromů podle § 46 odst. 4 zákona, předává dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných stromů do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1 zákona,
 • vydává souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2 zákona, vydává souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech chráněných stromů podle § 46 odst. 3 zákona, povoluje výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 56 odst. 1 zákona a uzavírá dohody podle § 56 odst. 5 zákona, jde-li o památné stromy,
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1 zákona,
 • ukládá pokuty za přestupky podle § 87 zákona
 • ukládá pokuty právnickým a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti podle § 88 zákona,
 • posílá roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí na ČSÚ.

Ochrana zemědělského půdního fondu:

 • posuzuje druh pozemků v území, které je v dikci obce s pověřeným obecním úřadem podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na základě § 154 zákona č 500/2004 Sb., správní řád.

Výdej rybářských lístků

V této agendě úřad  na úseku samostatné působnosti zabezpečuje, případně koordinuje tyto činnosti: 

Spolupráce s orgány státní správy a dalšími institucemi v oblasti životního prostředí.

Odpady:

 • kontroluje černé skládky,
 • kontroluje dodržování Obecně závazné vyhlášky Města Vyšší Brod č. 1/2015, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Vyšší Brod,
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinností podle § 58 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • vede evidenci odpadů vyprodukovaných městem Vyšší Brod,
 • posílá roční hlášení o odpadech vyprodukovaných městem Vyšší Brod do ISPOP a na ČSÚ.
 • posílání statistických hlášení na ČSÚ,
 • vede agendu směsného komunálního odpadu pro občany,
 • provádí kontrolu vývozu kontejnerů separovaných odpadů a vyřizování reklamaci,
 • provádí kontrolu vývozu směsného komunálního odpadu a vyřizování reklamací.

Voda:

 • provádí vodohospodářský dozor čistírny odpadních vod (ČOV) a městské kanalizace
 • je členem protipovodňové hlídky
 • provádí kontrolu protipovodňových opatření a zjišťuje škody po povodních

Ochrana přírody a krajiny:

 • vede agendu na úseku veřejné zeleně - údržba, revitalizace a rozvoj veškeré zeleně, připravuje a realizuje smlouvy o dílo na ošetření zeleně a kontroluje plnění těchto smluv,
 • vede agendu prodeje dřeva v samovýrobě a prodej palivového dřeva (dřeviny rostoucí mimo les)

 

Čísla popisná, evidenční a názvy ulic:

 • vedení kompletního přehledu názvů částí obce, ulic, veřejných prostranství a číslování budov ves správním území města Vyšší Brod,
 • přidělování čísel popisných nebo čísel evidenčních budovám ve správním území města Vyšší Brod,
 • provádění přečíslování budov ve správním území města Vyšší Brod.

Nejdůležitější zákony:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fandu, ve znění pozdějších předpisů.Důležité dokumenty
Oznámení kácení dřevin mimo les
(doc, 25.5 kB)

Tiskopis oznámení kácení dřevin mimo les - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Žádost o přidělení čísla popisného
(doc, 24.5 kB)

Tiskopis žádosti o přidělení čísla popisného - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Žádost o přidělení čísla evidenčního
(doc, 24.5 kB)

Tiskopis žádosti o přidělení čísla evidenčního - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod
Dotace na výstavbu domácích čistíren vodOd 1.1.2024 dochází ke změně systému odpadového hospodářství. 

Svoz odpadu nově zajišťuje společnost TECHNICKÉ SLUŽBY KAPLICE s.r.o. 

tel: 380 425 722

 

Jaké jsou změny?

 • Již nebudete platit jednorázový roční poplatek 550,-Kč/osoba za svoz směsného komunálního odpadu.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o neplacení ročního poplatku 550,- Kč/osoba.

Nově budete platit až v roce 2025, a to za konkrétní hmotnost, která Vám byla vyvezena v předešlém roce (2024).

 • Vlastník nemovité věci nebo SVJ (plátce poplatku) je povinen ohlásit se k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a to vyplněním příslušného formuláře.

 

 • Každá nádoba na odpady (popelnice, kontejnery), která se bude samo­statně vážit se bude „čipovat“, tzn., že vlastník dané nádoby bude hradit příslušný poplatek za konkrétní množství (v kilogramech) sveze­ného směsného komunálního odpadu.

 

 • Daná nádoba bude muset být registrována a osazená čipem, který bude identifikovat příslušnou nemovitost.

 

 • Nahlá­šení četnosti vývozu odpadové nádoby, která je 1x týdně, 1x 14 dní, nebo 1 x měsíčně na Odboru životního prostředí.

 

Četnost a adresu vlastníka nemovitosti, včetně počtu odpadových nádob, prosím nahlaste na odboru životního prostředí paní Ing. Dagmaře Poláčkové v průběhu měsíce prosince 2023.

 Úřední hodiny MěÚ
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00 

Z úřadu |

Žáci základní školy řešili vlastní návrhy do participativního rozpočtu

V pátek 18. března uspořádalo město ve spolupráci se sdružením Agora Central Europe workshop ve vyšebrodské základní škole v rámci projektu Studenti tvoří město. Žáci se v úvodní ...... celý článek


Z úřadu |

Odpady - změny od 1. 1. 2022

Jak jsme vás již informovali, dochází od Nového roku k zásadní změně ve způsobu úhrady za vývoz popelnice (kontejneru).... celý článek


Z úřadu |

Odpady - změna pro všechny

V návaznosti na změnu zákona o odpadech zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku a od 1. 1. 2022 se mění systém plateb. Základní informace se dozvíte v článku, který je zároveň ...... celý článek


Z úřadu |

I v roce 2021 nám pomáhají získané dotace

Informujeme o získaných dotacích na projekty města, jedná se o velmi pestrou škálu programů od prostředků na výsadbu les až po spolkový a kulturní život... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu

Oznámení MěÚ o změně čísla běžného účtu a o změně systému plateb za komunální odpad... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 10/2021

Rada města s v poledním období zabývala především žádostmi o stanoviska a vyjádření k různým stavbám, ať to již byly rodinné domy, nebo stavby většího rozsahu, ale například ...... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 09/2021

Informace o aktuálním dění vě městě, v tomto měsíce se zaměřujeme především na probíhající projekty, které řeší město samo, nebo ve spolupráci s jinými organizacemi.... celý článek


Z úřadu |

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou

Jak na žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Vyšší Brod, kdo může žádat a jaký je celkový postup při schvalování žádosti... celý článek


Z úřadu |

Pravidla pro pronájem městských bytů

Pravidla pro přidělování bytů v bytových domech v majetku města Vyšší Brod.... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 05/2020

Rada města se ještě během dubna scházela operativně na mimořádných zasedáních spojených s řešením situace spojené s nouzovým stavem a navazujícími vládními opatřeními. Na konci ...... celý článek


Z úřadu |

VIDEO: Zprávy z rady 04/2020

Během posledního měsíce se rada města schází především na mimořádných zasedáních, na kterých se řeší nutná opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Ještě před ...... celý článek


Z úřadu |

Město zahájilo další projekty

(Foto, Video) V posledních týdnech byly zahájeny další projekty města. Odstartovala výstavba nové smuteční síně a oprava kulturní památky – bývalé školy v ulici Míru. Obě ...... celý článek


Z úřadu |

Náhradní výsadba v intravilánu města

Na konci dubna proběhla náhradní výsadba zeleně. Díky ní dochází k obnově aleje v ulici Míru, na které bylo vysazeno osm nových lip.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu 01/2019

Nové zastupitelstvo má za sebou víc jak dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v závěru roku v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit ...... celý článek


Z úřadu |

Svoz odpadu - možnost změny 2018

Do 14. prosince 2018 si je možné na odboru ŽP domluvit změnu časového intervalu vývozu nebo změny odpadních nádob... celý článek


Z úřadu |

Přivítali jsme deset nových občánků

Nově narozené občánky přivítal starosta 6. 10. 2018. Do konce roku zorganizujeme ještě jedno vítání. ... celý článek


Z úřadu |

Povinná revize kotle na tuhá paliva

Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce roku 2016... celý článek


Zastupitelé |

Zastupitelé hodnotí svou práci 1

Každý měsíc od března do července 2018 budou postupně vycházet hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Jaroš, Bigas, Ouředník), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou ...... celý článek


Z úřadu |

Změna systému nakládání s komunálním odpadem

Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvody změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání s odpady od občanů a (2) nakládání ...... celý článek


Z úřadu |

Ukončení ordinace lékaře pro dospělé - vyjádření města

Vyjádření vedení úřadu k nastalé situaci spojené s ukončením ordinace lékařky MUDr. Brudnové. ... celý článek


Z úřadu |

Opakované veřejné projednání ÚP

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Tiskové zprávy |

Dvě stavební parcely na prodej

Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Z úřadu |

Poděkování za třídění odpadů

Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek


Z úřadu |

Investice, opravy a rekonstrukce

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.... celý článek


Z úřadu |

Získané dotace

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - červenec 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ... celý článek


Tiskové zprávy |

Oprava památek pokračuje

S obnovou dalších památek se ve Vyšším Brodě začalo už na jaře. Ještě během letní sezóny budou zářit novotou.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - březen 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - únor 2017

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek


... přejít na všechny články